Przejdź do

Ustalanie odszkodowania przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania

Daria Danecka 10 maj 2022

W praktyce szacowania szkód pojawił się problem, czy w przypadku ustalania odszkodowania przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania stosuje się pomniejszenia, o których mowa w § 3 ust. 19 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r., w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 776, dalej skrót: rozporządzenie w sprawie szacowania szkód).

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy in extenso przytoczyć treść § 5 tego rozporządzenia, zgodnie z którym: przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania odszkodowanie ustala się, jeżeli szkoda powstała w okresie:

1) do 30 kwietnia – w wysokości 30%,

2) od 1 maja do 25 maja – w wysokości 50%,

3) po 25 maja – w wysokości 85%

– kwoty obliczonej w sposób określony w § 3 ust. 14, z zastrzeżeniem, że za plon z 1 ha przyjmuje się średni plon obliczony dla danego województwa na podstawie danych zawartych w trzech rocznikach statystycznych “Wyniki produkcji roślinnej” ostatnio opublikowanych na stronie podmiotowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Przepis § 5 tego rozporządzenia przewiduje szczególny rodzaj szkody łowieckiej, jakim jest szkoda całkowita, czyli szkoda w uprawach wymagających zaorania. Dla tego typu szkody prawodawca określił odrębne zasady ustalania odszkodowania, bowiem przyjął, że kwota ta będzie sztywno określona, w zależności od okresu, w którym następuje szacowanie ostateczne szkody w takich uprawach. Należy także zwrócić uwagę na to, że § 5 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód nie odsyła dodatkowo do jego § 3 ust. 19. Mając na uwadze te spostrzeżenia, wskazać należy, że w przypadku ustalania odszkodowania przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania nie stosuje się § 3 ust. 19 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód. Oznacza to, że w przypadku szkody całkowitej ustala się odszkodowanie jedynie w oparciu o § 5, a zatem wysokości ustalonego odszkodowania nie pomniejsza się odpowiednio o nieponiesione koszty zbioru, transportu i przechowywania, o których mowa w § 3 ust. 19 rozporządzenia w sprawie szacowania szkód.

Dr Daria Danecka

Zob. D. Danecka, W. Radecki,  Odpowiedzialność za szkody łowieckie, Warszawa 2022 r. s. 146-147