Przejdź do

#środowisko

Analiza tej problematyki powinna zostać przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm., dalej skrót: p.o.ś.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm., dalej skrót:

 

Odpad a produkt uboczny

01 lip 2020 6:00 am

W poprzednim poście Pojęcie “odpadów” jako element kluczowy z punktu widzenia reżimu prawnego sygnalizowałam, że definicja odpadu sformułowana w art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (dalej: u.o.), nie zawsze pozwala jednoznacznie ustalić co jest odpadem. Uznanie, że dany przedmiot lub substancja jest

 

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym, zwanej w skrócie GOZ, ma swoje źródło w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która od konferencji z Rio w 1992 r. traktowana jest jako zasada prawa ochrony środowiska. W komunikacie Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program “zero odpadów dla Europy” wydanym 25 września 2014 r.,

 

Przyjęcie określonego rozumienia poszczególnych zwrotów w prawie ma decydujące znaczenie przy określaniu takich kwestii, jak znalezienie właściwego aktu prawnego w danej sprawie, a co za tym idzie wyznaczeniu uprawnień oraz obowiązków podmiotów prawa, a także odpowiedzialności za niezgodne z tymi przepisami postępowanie. Ustalenie znaczenia

 

Prawo do środowiska w Polsce

17 maj 2020 6:00 pm

Zacząć należy od tego, że prawo ochrony środowiska czy też prawo środowiska (w literaturze polskiej coraz częściej wskazuje się, że „prawo ochrony środowiska” powinno być zastąpione „prawem środowiska”; zob. zwłaszcza B. Rakoczy, Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis, „Comparative Law Review”,