Przejdź do

Najblizsze szkolenia

Elementy prawa i postępowania administracyjnego

Szkolenie online – platforma Microsoft Teams

Dostępne terminy:

05-06 września 2022 r. (poniedziałek-wtorek) godz. 9:00-13:30

14-15 września 2022 r. (środa-czwartek) godz. 9:00-13:30

27-28 września 2022 r. (wtorek-środa) godz.  9:00-13:30

5-6 października 2022 r. (środa-czwartek) godz.  9:00-13:30

 

Prowadzący: dr Daria Danecka

 

Celem szkolenia jest omówienie specyfiki prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Istotne w tym zakresie jest wskazanie jakie kompetencje mają zarówno organy administracji publicznej, jak i inne podmioty powołane z mocy prawa do załatwiania spraw administracyjnych. Szkolenie ma na celu omówienie możliwości i obowiązków, jakie zostały nałożone na te podmioty, co pozwoli na wykorzystanie ich w codziennej pracy w trakcie prowadzenia postępowań w konkretnych sprawach. W szkoleniu uwzględnione zostanie orzecznictwo w omawianym zakresie.

 

Szkolenie skierowane jest do organów administracji rządowej i samorządowej, pragnących doskonalić kompetencje w zasadniczym obszarze ich pracy, do pracowników Lasów Państwowych, w tym Dyrekcji Generalnej i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictw, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Parków Narodowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką prawa i postępowania administracyjnego.

Program szkolenia uwzględnia postępowania wynikające między innymi z następujących ustaw:

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego, Dz.U. z 2021, poz. 735 ze zm.;

– Ustawa z dnia 13 października 1995 r., Prawo łowieckie, Dz.U. 2022, poz. 1173 ze zm.;

– Ustawa z dnia 28 września 1991 r., o lasach, Dz.U. 2022, poz. 672 ze zm.,

– Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Dz.U. z 2021, poz.1326 ze zm.

W trakcie trwania szkolenia między innymi:

– zostanie omówiona specyfika norm prawa i postępowania administracyjnego oraz jego podstawowe zasady;

– zostaną omówione czynności, które należy przeprowadzić w związku ze wszczęciem postępowania administracyjnego;

– zostanie zwrócona uwaga na problematykę terminów i doręczeń w postępowaniu administracyjnym;

– zostaną omówione procedury zawieszenia postępowania administracyjnego;

– zostaną omówione najważniejsze kwestie związane z wydaniem decyzji administracyjnej,

– zostaną omówione wady decyzji, zarówno te istotne, jak i nieistotne;

– zostanie omówiona problematyka ugody administracyjnej;

– zostanie omówiona problematyka postępowania odwoławczego, w tym zostaną wskazane: jakie czynności powinien przeprowadzić organ, przed którym toczy się postępowanie oraz jakie może wydać rozstrzygnięcia;

– zostaną omówione procedury uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji;

– istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego.

 

PROGRAM RAMOWY:

DZIEŃ 1

8:45 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:00 Panel I

 1. Zagadnienia ogólne.

– Pojęcie prawa administracyjnego, jego cechy, normy oraz typy sankcji.

– Pojęcie sprawy administracyjnej/ stosunku administracyjnoprawnego.

– Podstawowe zasady postępowania administracyjnego

– Właściwość organów i problematyka sporów o właściwość.

– Problematyka wyłączenia pracownika oraz organu administracji publicznej.

– Strona postępowania administracyjnego po nowelizacji z 2018 r. Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

– Konsekwencje braku lub utraty przymiotu strony.

10:00 – 10:15 Przerwa

 

10:15 – 11:15 Panel II 

 1. Wszczęcie postępowania.

– Czynności związane z wszczęciem postępowania.

– Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.

– Kontrola formalna wniosku.

– Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu. Obowiązek informacyjny z RODO.

– Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.

– Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.

– Kiedy brak jest formalny, a kiedy ma inny charakter?

– Obowiązki informacyjne wobec stron i innych uczestników postępowania.

11:15 – 11:30 Przerwa

 

11:30 – 12:30 Panel III

 1. Terminy.

– Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.

– Obliczanie terminów. Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?

– Terminy załatwiania sprawy. Zasada szybkości i prostoty postępowania. Upływ terminu. Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.

– Nowe zasady przedłużania terminu załatwienia sprawy.

– Ponaglenie i jego konsekwencje dla urzędu i urzędnika. Skarga na bezczynność.

– Nowe zasady przywracania terminu – nowe obowiązki organów administracji publicznej.

 1. Doręczenia.

– Doręczenia w postępowaniu administracyjnym – charakter czynności i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego.

– Sposoby doręczeń i konsekwencje naruszeń procedury doręczenia. Szczególne sposoby doręczeń w czasie epidemii. Nowe przesyłki hybrydowe.

– Doręczenia właściwe, zastępcze, fikcyjne, elektroniczne, przez publiczne obwieszczenia.

-Nowa ustawa o doręczeniach elektronicznych.

 1. Zawieszenie postępowania

– Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania (Kiedy organ musi zawiesić postępowanie?)

– Zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron (Kiedy organ może zawiesić postepowanie?)

12:30 – 12:40 Przerwa

12:40 – 13:30 Dyskusja

 

DZIEŃ 2

 

8:45 – 9:00 Rejestracja uczestników

9:00 – 10:00 Panel I

 1. Rozstrzygnięcia.

– Decyzje administracyjne. Co powinna zawierać decyzja administracyjna?

– Formułowanie uzasadnień decyzji. Pouczenia.

– Wydanie decyzji a doręczenie decyzji administracyjnej w czasie epidemii.

– Decyzje ostateczne i prawomocne.

– Wady decyzji – istotne i nieistotne. Sposoby usuwania nieprawidłowości w decyzjach.

– Milczące załatwienie sprawy. Założenia i praktyka.

– Postanowienia.

10:00 – 10:15 Przerwa

 

10:15 – 11:15 Panel II 

 1. Ugoda administracyjna

– Kiedy dopuszczalne jest zawarcie ugody?

– Termin zawarcia ugody.

– Forma zawarcia ugody.

– Skutki prawne ugody.

 1. Postępowanie odwoławcze.

– Prawo odwołania

– Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji.

– Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter. Nowe zasady uchylania decyzji i przekazywania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

11:15 – 11:30 Przerwa

 

11:30 – 12:30 Panel III

 1. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji

– Uchylenie lub zmiana decyzji nietworzącej praw nabytych

– Uchylenie lub zmiana decyzji tworzącej prawa nabyte

– Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

– Wygaśnięcie lub uchylenie decyzji administracyjnej

12:30 – 12:40 Przerwa

12:40 – 13:30 Dyskusja

 

Koszt za dwa dni szkolenia: 699 zł / osoba – dla podmiotów zwolnionych z płatności podatku VAT;

699 zł + 23% VAT = 859,77 zł / osoba – dla pozostałych podmiotów

Ilość miejsc ograniczona.

 

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy: kontakt@dariadanecka.pl. W wiadomości proszę również wskazać wybrany termin szkolenia, dane do faktury oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do warsztatów.

W odpowiedzi na wiadomość otrzymają państwo informację o wpisaniu na listę, z kolei przed warsztatami fakturę oraz link do spotkania.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

 

!!!  Informuję, że w przypadku zebrania grupy co najmniej 20 osób istnieje możliwość zorganizowania dwudniowego szkolenia w formie stacjonarnej w wybranej przez Państwa części Polski (miejscu) oraz w dogodnym dla Państwa terminie.

Najblizsze szkolenia

 

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

Problematyka ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych po zmianach prawnych

Szkolenie online – platforma Microsoft Teams

 

 

Dostępne terminy:

08 września 2022 r. (czwartek) godz. 9:30-15:00

13 września 2022 r. (wtorek) godz. 9:30-15:00

20 września 2022 r. (wtorek) godz. 9:30-15:00

29 września 2022 r. (czwartek) godz. 9:30-15:00

Prowadzący: dr Daria Danecka

Celem szkolenia jest omówienie problematyki wynikającej ze stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w sposób przystępny i praktyczny, jak również pokazanie związku tej z innymi aktami normatywnymi składającymi się na prawo ochrony środowiska. W szkoleniu uwzględnione zostanie najnowsze orzecznictwo w omawianym zakresie.

W trakcie trwania warsztatów:

– zostaną wskazane kierunki ochrony gruntów rolnych i leśnych;

– zostaną omówione ograniczenia przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, jak również zasady i wyjątki procedery zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, lub leśnych z przeznaczeniem na cele nieleśne;

– zostanie powiedziane, które grunty są chronione przed zabudową lub wylesieniem;

– zostanie zwrócona uwaga na problematykę zwiększania lesistości kraju;

– zostaną omówione procedury wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej;

– zostaną omówione obowiązki inwestora wyłączającego grunty z produkcji;

– zostaną omówione opłaty roczne, należności i odszkodowania związane z decyzją zezwalającą na wyłączenie gruntu z produkcji oraz zostaną wskazane przypadki, w których takich opłat i należności się nie ponosi;

– zostanie omówiona problematyka gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania oraz planów gospodarowania na tych gruntach;

– zostaną omówione sankcje za naruszenie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

PROGRAM RAMOWY:

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30 – 10:20 Panel I

– Kierunki ochrony gruntów rolnych i leśnych;

– Postępowanie w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne – zasady i wyjątki;

10:20 – 10:30 Przerwa

10:30 – 12:00 Panel II 

– Problematyka postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, w tym obowiązki inwestora związane z takim postępowaniem;

– Problematyka zalesiania gruntów;

– Problematyka należności i opłat rocznych z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji;

– Problematyka należności, opłat rocznych i odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu z tytułu wyłączania gruntów rolnych z produkcji;

12:00-12:30 Przerwa

12:30-14:00 Panel III

– Wyjątki od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych wyłączenie gruntów z produkcji;

– Problematyka gruntów położonych na obszarach ograniczonego użytkowania, planów gospodarowania na tych gruntach oraz odszkodowania dla właścicieli gruntów;

– Sankcje za naruszenie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

14:00-14:10 Przerwa

14:10-15:00 Dyskusja

 

Szkolenie skierowane jest do organów administracji rządowej, samorządowej odpowiedzialnych za stosowanie ustawy, w tym wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,  starostów, marszałków województw, a także dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, nadleśnictw, dyrektorów parków narodowych, podmiotów gospodarujących na gruntach rolnych i leśnych, organizacji ekologicznych oraz tych wszystkich, którym sprawa ochrony gruntów rolnych i leśnych nie jest obojętna.

 

Koszt: 499 zł / osoba – dla podmiotów zwolnionych z płatności podatku VAT;

499 zł + 23% VAT = 613,77 zł / osoba – dla pozostałych podmiotów

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy: kontakt@dariadanecka.pl. W wiadomości proszę również wskazać wybrany termin szkolenia, dane do faktury oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do warsztatów.

W odpowiedzi na wiadomość otrzymają państwo informację o wpisaniu na listę, fakturę oraz przed warsztatami link do spotkania.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Zrealizowane szkolenia

WARSZTATY ONLINE

Odpowiedzialność za szkody łowieckie.

Aspekty prawne postępowania w sprawie szacowania szkód łowieckich

Prowadzący: dr Daria Danecka

Problematyka szacowania szkód łowieckich, a w szczególności konieczność zastosowania skomplikowanej procedury postępowania administracyjnego, nadal sprawia problemy.

Celem warsztatów jest odpowiedź na pytania: kto powinien odpowiadać za szkody łowieckie, na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakresie, w jakim trybie oraz kiedy może nastąpić otwarcie drogi sądowego postępowania cywilnego.

Ponadto w trakcie trwania warsztatów:

 • zostaną omówione procedury szacowania szkód łowieckich, uwzględniające zarówno przepisy ustawy Prawo łowieckie, jak również Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • zostaną omówione kwestie szacowania szkód łowieckich w ogrodzonych uprawach rolnych;
 • zostaną wskazane pouczenia, które powinny zostać dołączone do właściwych protokołów;
 • zostaną wskazane i omówione najczęstsze błędy popełniane zarówno na etapie postępowania w pierwszej instancji (przed dzierżawcą/zarządcą obwodu łowieckiego), jak również w instancji odwoławczej (przed nadleśniczym PGLLP/dyrektorem RDLP);
 • zostanie omówiona kwestia wyłączenia odpowiedzialności za szkody łowieckie;
 • zostanie omówiona problematyka postępowania w sprawie bezczynności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz bezczynności zarządu województwa;
 • zostaną przedstawione i omówione wzory zgłoszeń szkód łowieckich.
 •  przewidziana jest dyskusja.

Dostępne terminy:

23.03.2022 r. (środa)  godz. 10:00-14:00

31.03.2022 r. (czwartek) godz. 10:00-14:00

12.04.2022 r.  (wtorek) godz. 10:00-14:00

10.05.2022 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00

14.06.2022 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00

fot. Grzegorz Parszewski.

Koszt:

299 zł / osoba – dla podmiotów zwolnionych z płatności podatku VAT;

299 zł + 23% VAT = 367,77 zł / osoba – dla pozostałych podmiotów.

 

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy: kontakt@dariadanecka.pl. W wiadomości proszę wskazać dane do faktury oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do warsztatów.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Szkolenie jest prowadzone online za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Do wzięcia udziału w szkoleniu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.