Przejdź do

O kancelarii

Kancelaria rozpoczęła działalność pod koniec 2019 roku.  Zajmuje się w szczególności prawem ochrony środowiska, prawem administracyjnym oraz prawem karnym. Największa jednak aktywność skupiona jest na prawie ochrony środowiska. Działa przede wszystkim w segmencie Business-to-Business. Podstawowym celem działalności jest wsparcie merytoryczne kancelarii prawnych, administracji publicznej oraz biznesu.

Wiedza, doświadczenie oraz pasja do tej dziedziny prawa dają wyraz nie tylko w codziennej praktyce, ale również w publikacjach naukowych.

W swojej pracy nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii formalno-prawnych, ale ponadto staramy się wskazać klientom najkorzystniejsze rozwiązania umożliwiające im realizację celów strategicznych.

Dewizą Kancelarii jest zaangażowanie, wiedza, kreatywność, innowacyjność oraz efektywność.

Kancelaria w swojej działalności kieruje się ogólnie przyjętymi zasadami etycznymi obowiązującymi prawników, w tym kodeksem etycznym prawników w Unii Europejskiej.

Współpracuję z jednym z najbardziej uznanych ekspertów w dziedzinie prawa ochrony środowiska, jakim jest Profesor Wojciech Radecki.

Prof. dr hab. Wojciech Radecki – doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, emerytowany kierownik wrocławskiego Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN; ekspert w dziedzinie prawa ochrony środowiska oraz prawa wykroczeń. Autor prawie 200 książek i ponad 2 tys. publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim.

O mnie

Daria Danecka

doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2015-2019 najpierw asystent, a następnie adiunkt w Zakładzie Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych PAN. W latach 2013 do 2017 prowadziła zajęcia z prawa administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa środowiska, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa administracyjnego oraz teorii prawa.

W kręgu jej największych zainteresowań można wskazać:

 • prawo o odpadach (obejmujące przede wszystkim ustawy: o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach wydobywczych);
 • prawo wodne;
 • ochronę przyrody;
 • prawo łowieckie;
 • Inspekcję Ochrony Środowiska;
 • relacje pomiędzy prawem karnym a prawem administracyjnym;
 • teoria i filozofia prawa.

Jej największą pasją są podróże, nurkowanie oraz jazda na nartach.

Udział w konferencjach

Wygłoszone prelekcje

 1. Konferencja „Nowe zadania realizowane przez starostów w sektorze gospodarki odpadami” zorganizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 18 grudnia 2019 r.

Referat: Nowe zadania Starosty po ostatnich zmianach ustawy o odpadach

 1. Konferencja naukowa „Zaczęło się od Tatr  Ochrona polskiej przyrody w 150 lat od wprowadzenia ochrony gatunkowej kozic i świstaków  i 100 lat od ustanowienia Państwowej Komisji Ochrony Przyrody”, zorganizowana przez Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniach 23-23 listopad 2019 r.

Referat: Organizacja ochrony przyrody – tradycja i współczesność w Polsce, Czechosłowacji, Czechach i Słowacji

 1. Międzynarodowa konferencja, 20th Czech-Polish-Slovak Conference Environmental Law for the 3rd Millennium: Challenges, Approaches, Tools, zorganizowana przez Uniwersytet Karola w Pradze, w dniach 9-13 września 2019 r.

Referat: Commentary on environmental law in Poland, Czechia and Slovak – system, similarities and differences

 1. Międzynarodowa konferencja naukowa “Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska”, zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w dniach 19-21 września 2018 r.

Referat:  Organizacja Inspekcji Środowiska w Polsce, Czechach i Słowacji

 1. Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Ochrony Środowiska, zatytułowany „Samorząd terytorialny a ochrona środowiska”, Szczecin w dniach: 6-8 września 2018 r.

Referat: Zadania straży gminnych w ochronie środowiska – realizm czy fikcja?

 1. Ogólnopolska konferencja naukowa “Rola ocen oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym”, w dniach od 9-11 maja 2018 roku w Targanicach

Referat: Ustawowa koncepcja polskiego prawa środowiska

 1. Konferencja “Zarządzanie zielenią miejską” zorganizowana przez “Dendros”, Kraków 21-22 maja 2018 r.,

Referat:  Kompetencje konserwatora zabytków w układzie urbanistycznym

 1. Konferencja naukowa „Prawne instrumenty ochrony powietrza”, Katowice, Wydział Prawa i Administracji UŚ, dnia 20 kwietnia 2018 r.

Referat: Odpowiedzialność w ochronie powietrza – uwagi wprowadzające

 1. Dni Prawa 2017 r.,(Dny práva 2017) Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, 9-10 listopad 2017 r.

Referat:  Přestupky a správní delikty podle polského práva

 1. Polsko-Czesko-Słowacka konferencja: „Ochrana přírody při rozvojových činnostech a jiné střety zájmů při využití území”, Morawy 6-8 września 2017 r.

Referat: Wywłaszczenie na cele ochrony przyrody w Polsce

 1. Prawnoporównawcza Konferencja Naukowa Prawa Publicznego, Fuertaventura 20-27 marca 2017r., Hiszpania. Jej organizatorami były: Zakład Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Miejscem większości obrad była miejscowość Costa Calma na wyspie Fuerteventura.

Referaty: Konwersja odpowiedzialności karnej w odpowiedzialność administracyjną w prawie energetycznym oraz

Park narodowy jako prawna forma ochrony przyrody w Polsce

 1. XVIII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej zatytułowana „Administracja publiczna a gospodarka”, odbyła w dniach 28-31 maja 2017 r. w Bratysławie, Republika Słowacka

Referat: Gospodarka leśna i ochrona środowiska leśnego – dylematy administracji publicznej

 1. Dni Prawa 2016 r.,(Dny práva 2016) Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Veveří 70, Brno, 10-11 listopad 2016 r.

Referat: Inspekce ochrany životního prostředí v Polsku

 1. XXII Zjazd katedr teorii i filozofii prawa, “Prawo-polityka-sfera publiczna”, Wrocław, 18-21 września 2016 r.

Referat: Wymiar sprawiedliwości a administracyjne kary pieniężne

 1. Międzynarodowa konferencja, 17th annual of Czech – Polish – Slovak Scientific Conference „RIGHT TO THE ENVIRONMENT AND INSTRUMENTS FOR ITS ENFORCEMENT“, Bojnice, Słowacja, 6-8 września 2016 r.

Referat: Dostęp do parków narodowych i krajobrazowych w Polsce

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sądowa kontrola administracji publicznej. Uwarunkowania międzynarodowe – bariery realizacyjne – perspektywy rozwoju”, Częstochowa, 1 czerwca 2016 r.

Referat: „Wymiar sprawiedliwości” a „kontrola” sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

 1. Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska – międzynarodowa konferencja naukowa „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, Gdańsk, 9-11 maja 2016 r.

Referat: Czy system administracyjnych kar pieniężnych urzeczywistnia ideę sprawiedliwości (uwagi na przykładzie ochrony terenów zieleni i zadrzewień

 1. Pec pod Snieżką, Republika Czeska, 27-30 maj 2015 r., „Role obcív v ochrone životniho porstředi z pohledu prawa”

Referat: Role obcí při ochraně stromů a keřů v Polsku

 1. Ogólnopolskie Sympozjum „Leśnictwo i Prawo”, 20-22 V 2015 r., Białowieża

Referat: Koncepcja prawa leśnego. Zasady prawa leśnego

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rola sądów i trybunałów w ochronie środowiska”, 8 IV 2015r., Wrocław INP PAN

Referat: Odpowiedzialność administracyjnoprawna za usuwanie drzew i krzewów w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 r.

 1. Konferencja naukowa: „Działania człowieka. Bodźce – mechanizmy – konsekwencje. Konferencja prawno – ekonomiczno – socjologiczna” w dniach 27-28 września 2014 roku, Kraków, Kopiec Kościuszki

Referat: O tym, dlaczego ludzie godzą się na istnienie prawa

 1. 14-17 września 2014 roku, Augustów, 21 Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa

Referat: Odesłania pozatekstowe w prawie administracyjnym a realizacja idei rządów prawa

 1. XV czesko-polsko-słowacka konferencja, „Aktualne kwestie prawa ochrony środowiska w Republice Czeskiej, Polsce i na Słowacji”, Republika Czeska, Pec pod Śnieżką, 10-13 września 2014 r.

Referat: Wilk i pies w prawie polskim

 1. II Warsztaty Doktoranckie UŚ, 2 lipca 2014 r., „Swoiste źródła prawa”

Referat: Akty normatywne określone przez prawodawcę jako akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska

 1. Konferencja naukowa „Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym”, która odbyła się 2 kwietnia 2014 roku w Poznaniu

Referat: Dyskrecjonalność w dyskursie administracyjno-prawnym, czyli…?

 1. Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes” Pochodzenie i efektywność prawa, odbył się w dniach 21-22 września 2013 roku w Toruniu

Referat: Geneza i efektywność ustawy o lobbingu

 1. XIV Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Naukowa, „Prawne zasady ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem jego geologicznymi zasobami”, Kroczyce 11-13 września 2013 r.

Referat:  Działalność górnicza w świetle zasad prawa ochrony środowiska

 1. Konferencja Pamięci Twórczości Profesora Jerzego Wróblewskiego, Wpływ teorii Profesora Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo, która odbyła się w Łodzi w dniach 15-16 maja 2010 roku

Referat:  Łatwe i trudne przypadki w koncepcji wykładni Jerzego Wróblewskiego

 

Udział bierny

 1. „Leon Petrażycki and Contemporary Legal Pluralism”, konferencja organizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu, która odbyła się 4 marca 2011 roku w Warszawie
 2. Zjazd Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”, która odbyła się 16-17 czerwca 2012 roku w Łodzi
 3. Konferencja naukowa: XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa: „Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa”, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, która odbyła się 6-9 września 2012 roku w Łodzi
 4. Konferencja „Wzorce wykładni konstytucji w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej: doktryna i praktyka” zorganizowana przez Kierownika Katedry Filozofii Prawa i Nauki o Państwie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr hab. Tomasza Staweckiego, która odbyła się 2 października 2012 roku w Warszawie
 5. Konferencja „Partycypacja Społeczna W Samorządzie Terytorialnym”, zorganizowana przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, która odbyła się 14-15 marca 2013 w Katowicach
 6. „Seminarium – Konferencja Naukowa Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne skierowana do Samorządowych Kolegiów Odwoławczych”, zorganizowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wraz z Partnerem Projektu – Uniwersytetem Łódzkim oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, która odbyła się 25 marca 2013 roku w Krakowie
 7. International conference on alternative methods of argumentation in law, która odbyła się 8 listopada 2013 roku w Republice Czeskiej w Brnie
  Konferencja „Jawność samorządu terytorialnego”, która odbyła się 13-14 marca 2014 roku w Katowicach
 8. Śląska Konferencja Medyczno-Prawna, która odbyła się 25 kwietnia 2014 roku w Katowicach
 9. Ogólnopolska Konferencja „Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska”, która odbyła się 15-16 maja 2014 roku w Toruniu
 10. XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, „Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej”, która odbyła się 21-24 września 2014 roku w Szczecinie oraz Berlinie

Przeprowadzone szkolenia

 • 31 marca 2022 r., 12.04.2022 r.,  10.05.2022 r. 14.06.2022 Warsztaty online

“Odpowiedzialność za szkody łowieckie. Aspekty prawne postępowania w sprawie szacowania szkód łowieckich”

 • 5 października 2021 r., Wrocław

Szkolenie dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu

“Przestępstwa i wykroczenia przeciwko środowisku. Rola Inspekcji Ochrony Środowiska”

 •  28-30 września 2021 r., Orzechowo Morskie

Szkolenie dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku

Aspekty prawne postępowania w sprawie szacowania szkód łowieckich

 • 2020 r. szkolenie offline dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

“Prawne formy współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska szczebla wojewódzkiego z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Aspekty praktyczne”

 • 2020 r. szkolenie offline dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

“Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach”

 • 2020 r. szkolenie offline dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach

“Prawne formy współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska szczebla wojewódzkiego z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Aspekty praktyczne”

 • 28 listopada 2019 r. Zielona Góra

Szkolenie dla inspektorów Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony środowiska w Zielonej Górze

„Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości”

Szkolenie zostało zorganizowane przez: CE2 CENTRUM EDUKACJI M.DZIEWA, E.TARNAS-SZWED SP.J

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim

 • wrzesień 2019 Jelenia Góra-Cieplice

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

System gospodarowania odpadami komunalnymi po wejściu w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw”

Szkolenie zostało zorganizowane przez: Fundację Centrum Edukacji Samorządowej (CES)

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim

 • 13-14 grudnia 2018 r. Warszawa,

Szkolenie ogólnopolskie dla pracowników wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedstawicieli organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz innych organów administracji współdziałających z inspekcją.

„Formy prawne współdziałania Inspekcji Ochrony Środowiska z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości”

Szkolenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim

 • 22 czerwca 2017 r. Jelenia Góra-Cieplice

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

„ Ochrona prawna zieleni drzew i krzewów po nowelizacjach ustawy o ochronie przyrody”

Szkolenie zostało zorganizowane przez: Fundację Centrum Edukacji Samorządowej (CES)

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim

 • 13 październik 2016, Jelenia Góra

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

„Ochrona prawna drzew i krzewów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z 25 czerwca 2015 roku i nowym rozporządzeniu  w sprawie opłat za usunięcie drzew i krzewów z 25 sierpnia 25 sierpnia 2016 r.”

Szkolenie zostało zorganizowane przez: Fundację Centrum Edukacji Samorządowej (CES)

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim

 • 7 październik 2015 r. Jelenia Góra

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

„Ochrona prawna zieleni, drzew i krzewów po nowelizacji z 25 czerwca 2015 roku”

Szkolenie zostało zorganizowane przez: Fundację Centrum Edukacji Samorządowej (CES)

Szkolenie przeprowadzone wspólnie z Prof. zw. dr hab. Wojciechem Radeckim