Przejdź do

Komentarze

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz

W komentarzu omówiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, a także obowiązki gmin dotyczące np.: nadzorowania gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zapewnienia selektywnego zbierania odpadów, utrzymania porządku na ulicach, drogach i chodnikach. Zaprezentowano zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Szczegółowo skomentowano przepisy dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.

Opracowanie zawiera wyjaśnienie licznych wątpliwości interpretacyjnych wynikających ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawierającej także liczne odniesienia do innych aktów, takich jak: prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, prawo wodne.

W obecnym wydaniu zostały uwzględnione zmiany dotyczące m.in. umożliwienia indywidualnego rozliczania się z opłat za odpady komunalne oraz uściślenia obowiązku kontrolnego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, a także wprowadzenia nowego wykroczenia polegającego na utrudnianiu lub udaremnieniu przeprowadzenia kontroli.

Publikacja jest przeznaczona dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, a także pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2023
Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Ustawa o ochronie przyrody z komentarzem do wybranych przepisów

Publikacja stanowi komentarz uwzględniający jedenaście nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, które nastąpiły po 2018 roku. Pełnym komentarzem opatrzono trzy rozdziały ustawy: 1 („Przepisy ogólne”), 4 („Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”) i 11 („Przepisy karne”). Autorzy uwzględnili i skomentowali orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności dotyczące zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz odnoszące się do związanej z zezwoleniami problematyki opłat i kar pieniężnych. Zaletą tego komentarza jest również omówienie problematyki przepisów karnych ustawy o ochronie przyrody, które po wejściu w życie ustawy o gatunkach wymagały nowego, pogłębionego spojrzenia.

W odniesieniu do pozostałych rozdziałów ustawy o ochronie przyrody, uwagi komentatorskie zostały sporządzone do przepisów, które w ostatnich pięciu latach zostały zmienione lub nowo wprowadzone. Zwrócono także uwagę na przepisy, co do których zostały wydane nowe akty wykonawcze.

W komentarzu do wybranych przepisów ustawy o ochronie przyrody uwzględniono stan prawny na 1 stycznia 2023 r.

Patronat:              

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2023
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

W komentarzu zostały omówione obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej, w tym m.in.:
– problematyka klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,
– tryb zwyczajny i nadzwyczajny usuwania odpadów,
– kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,
– tematyka opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,
– zagadnienie odpowiedzialności karnej za wykroczenia i przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2022
Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Ochrona gruntów rolnych i leśnych. Komentarz

Książka stanowi kolejne, zaktualizowane wydanie komentarza do ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, prezentujące najnowsze zmiany prawa. Treść publikacji została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich zawiera wprowadzenie, w którym przedstawiono rozwój przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w Polsce – z uwzględnieniem wszystkich nowelizacji wprowadzonych od poprzedniego wydania – oraz wskazano miejsce analizowanej ustawy w systemie prawnym. W drugiej części zamieszczono komentarze do konkretnych przepisów, gdzie omówiono m.in.:

 • wyłączanie gruntów z produkcji,
 • należności i opłaty roczne,
 • zapobieganie degradacji i rekultywację gruntów.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2021
Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów

Autorzy w tym wydaniu postanowili nie powtarzać całości uwag komentatorskich, lecz – pozostawiając i uaktualniając tekst przepisów według stanu obowiązującego – poprzestać na opatrzeniu szerszym komentarzem jedynie czterech rozdziałów:
– pierwszego: „Przepisy ogólne”,
– drugiego: „Organy administracji w zakresie łowiectwa”, z uwagi na wprowadzone w 2020 r. zmiany organizacyjne,
– dziewiątego: „Szkody łowieckie”, ponieważ został wydany podstawowy akt wykonawczy, którego jeszcze nie było w czasie sporządzania poprzedniego wydania, ale także i przede wszystkim dlatego, że w praktyce ujawniły się istotne problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem przepisów tego rozdziału, wymagające bardziej szczegółowego wyjaśnienia,
– dziesiątego: „Przepisy karne”, przede wszystkim dlatego, że nowe typizacje wprowadzone w pkt 7a art. 51 (wykroczenie) i w pkt 8 art. 52 (przestępstwo) wymagają skomentowania na tle całości systemu prawa karnego.

Ponadto zwięzłymi uwagami komentatorskimi zostały opatrzone nowe rozwiązania wprowadzone do pozostałych rozdziałów.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2021
Ustawa o lasach. Komentarz

Ustawa o lasach. Komentarz

W komentarzu szczegółowo oraz praktycznie omówiono przepisy ustawy o lasach, na możliwie szerokim tle prawnym.

Komentarz przeznaczony jest dla przedstawicieli organów administracji publicznej oraz dla leśników. Zainteresuje również prawników praktyków, a także tych wszystkich, którym lasy są z różnych przyczyn bliskie.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Wolters Kluwer, Warszawa 2021 R.
Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

Inspekcja Ochrony Środowiska. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono:

 • katalog zadań IOŚ oraz jej organy,
 • zagadnienia dotyczące pracowników IOŚ, w tym wymagań na stanowisku Inspektora Ochrony Środowiska, czasu pracy i dodatków inspekcyjnych,
 • wykonywanie przez IOŚ zadań kontrolnych oraz w zakresie poważnych awarii,
 • państwowy monitoring środowiska.

Komentarz wzbogacony został o wykaz przestępstw przeciwko środowisku, wykroczeń oraz deliktów administracyjnych, w zakresie których właściwe są organy Inspekcji Ochrony Środowiska. Omawia także zmiany, które przyznały organom IOŚ wiele nowych kompetencji do tej pory zarezerwowanych wyłącznie dla prokuratury i innych organów ścigania.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Wolters Kluwer, Warszawa 2020 R.
Ustawa o odpadach. Komentarz

Ustawa o odpadach. Komentarz

Komentarz zawiera dokładną analizę wielokrotnie nowelizowanej i budzącej liczne wątpliwości ustawy o odpadach. W szczególności określa obowiązki wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów gospodarujących nimi, sprzedawców i pośredników w obrocie oraz organów administracji publicznej.

W książce szeroko omówiono:

 • problematykę klasyfikacji odpadów i ich magazynowania,
 • tryb zwyczajny oraz nadzwyczajny usuwania odpadów,
 • kwestie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów oraz zabezpieczenia roszczeń,
 • tematykę opłat oraz administracyjnych kar pieniężnych uregulowanych w prawie ochrony środowiska,
 • zagadnienie odpowiedzialności karnej nie tylko za wykroczenia, lecz także za przestępstwa, co określają przepisy Kodeksu karnego.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Wolters Kluwer, Warszawa 2020 r.
Prawo łowieckie. Komentarz

Prawo łowieckie. Komentarz

Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., która zmieniła aż 23 artykuły oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o takim samym tytule, która zmieniła przepisy o szkodach łowieckich.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 22 marca 2018 r. można ująć następująco:

 • doprecyzowanie odstrzałów redukcyjnych zwierzyny w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
 • znaczne rozbudowanie przepisów ustawowych o planowaniu łowieckim,
 • dopuszczenie możliwości zakazania przez osoby fizyczne polowania na własnych gruntach,
 • zdecydowane osłabienie elementu samorządności w działaniach Polskiego Związku Łowieckiego oraz jego scentralizowanie,
 • zakazanie udziału dzieci w polowaniach wraz z uznaniem naruszenia tego zakazu za przestępstwo.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Difin, Warszawa 2019 r.
Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody. Komentarz

Ustawa o ochronie przyrody była wielokrotnie nowelizowana. Ostatnie zmiany dotknęły przede wszystkim rozdziału 4 „Ochrona terenów zieleni i zadrzewień”, który był zmieniany kolejno ustawami z 16 grudnia 2016 r., 11 maja 2017 r. oraz 22 czerwca 2017 r. Nowelizacje dotyczyły również kilku przepisów o parkach narodowych i rezerwatach przyrody, a także niezwykle ważnych przepisów art. 118-118b znowelizowanych nowym Prawem wodnym z 20 lipca 2017 r. Komentarz uwzględnia także najnowszą zmianę dokonaną ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 r.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

Wydanie V, Difin, Warszawa 2018 r.
Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz

Ochrona terenów zieleni i zadrzewień. Art. 78-90 ustawy o ochronie przyrody. Komentarz

Praktyczny komentarz do art. 78–90 ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.), stanowi kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

W publikacji omówione zostały m.in. zagadnienia dotyczące:

 • zasad wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz ponoszenia opłat za usunięcie;
 • uznania terenu położonego poza obrębem miast i wsi o zwartej zabudowie, za park gminny;
 • problematyki administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu;
 • odszkodowania za usunięcie drzewa lub krzewu.

Komentarz obejmujący swoim zakresem najważniejszą z punktu widzenia praktyki problematykę ochrony terenów zieleni i zadrzewień stanowić będzie praktyczną pomoc przy stosowaniu przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1 czerwca 2017 r.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

C. H. Beck, Warszawa 2016 oraz 2017 r.

Monografie

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Odpowiedzialność za szkody łowieckie

Książka ma charakter monografii o charakterze stricte praktycznym.

W książce zostały omówione procedury szacowania szkód łowieckich zarówno na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich, jak również poza nimi.

Udzielono odpowiedzi na następujące pytania: kto powinien odpowiadać za szkody łowieckie, na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakresie, w jakim rozmiarze oraz w jakim trybie.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2022
Kompendium Prawa Rybackiego

Kompendium Prawa Rybackiego

Kompendium Prawa Rybackiego to zbiór najważniejszych informacji dotyczących prawa rybackiego rozumianego jako prawo rybactwa w wodach śródlądowych. Poruszone w nim zostały zagadnienia regulowane przez fundamentalną, wielokrotnie nowelizowaną Ustawę z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oraz dwóch ustaw mających dla rybactwa podstawowe znaczenia tj.: Ustawy z 18 lipca 2011 r. Prawo wodne oraz Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, a także wiele innych przepisów niezbędnych do analizy regulacji prawa rybackiego.

Daria Danecka, Wojciech Radecki

2022
Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim

Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim

W publikacji omówiono zagadnienie konwersji – czyli przekształcenia przez ustawodawcę wykroczenia lub przestępstwa w delikt administracyjny sankcjonowany karami finansowymi – wskazując na jej źródła, rodzaje, cele oraz skutki. Zjawisko to zostało poddane analizie z punktu widzenia realizacji zasady prawa do sądu, zasady proporcjonalności oraz naruszenia zasady podwójnego ukarania. Przedmiotem pracy są również przyczyny oraz skutki konwersji, co umożliwia wskazanie jej wad oraz zalet.

Daria Danecka

Wolters Kluwer, Warszawa 2018 r.
Polskie, czeskie i słowackie prawo wykroczeń. Studium prawnoporównawcze

Polskie, czeskie i słowackie prawo wykroczeń. Studium prawnoporównawcze

Przedmiotem monografii są instytucje materialnego i procesowego prawa wykroczeń w trzech państwach: Republice Czeskiej, Republice Słowackiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Daria Danecka (red.), Katarzyna Liżyńska, Anna Płońska, Wojciech Radecki, Janusz Sawicki

C.H.BECK, Warszawa 2019.
Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody

W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy:

 • w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody,
 • wynikające z planów ochrony form przyrody,
 • dotyczące usuwania drzew i krzewów,
 • w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą,
 • w dziedzinie gospodarowania odpadami,
 • dotyczące emisji i jej wpływu na przyrodę.

Daria Danecka, Joanna Kierzkowska, Diana Trzcińska

Warszawa 2018 r.
Polskie prawo leśne

Polskie prawo leśne

Publikacja poświęcona została podstawowym konstrukcjom polskiego prawa leśnego. Punkt centralny tej dziedziny regulacji prawnej stanowi ustawa o lasach z 1991 r., jednak zwraca się także uwagę na istotne dla leśnictwa unormowania, które znajdują się w innych aktach prawnych.

W publikacji omawiane zostały instytucje prawne służące ochronie lasów i gospodarce leśnej. Ukazują leśnictwo jako fragment nowoczesnej ochrony środowiska, w tym przyrody.

Daria Danecka, Adam Habuda (red.), Wojciech Radecki, Jerzy Rotko

Warszawa 2016 r.

Rozdziały w monografiach

2021

 • Daria Danecka, Organizacja inspekcji środowiska w Polsce, Czechach i Słowacji [w:] Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w Czechach, Polsce i Słowacji, pod red. Z. Bukowski, T. Bojar-Fijałkowski, Bydgoszcz 2021, s. 53-69

2020

 • Daria Danecka, Przekształcanie wykroczeń (odpowiedzialności wykroczeniowej) w delikty administracyjne (odpowiedzialność administracyjną) - wady, zalety, ograniczenia [w:] P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń, Tom 2, C.H.BECK, Warszawa 2020 r., s. 207-247.
 • Daria Danecka, Zmiany w obrębie materialnego prawa administracyjnego i postępowania administracyjnego, [w:] P. Daniluk (red.), Reforma prawa wykroczeń, Tom 2, C.H.BECK, Warszawa 2020 r., s. 733-764

2018

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Gospodarka leśna a ochrona środowiska leśnego - dylematy administracyjne [w:] Administracja publiczna a gospodarka, pod red. B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2018, s. 37-59.
 • Daria Danecka, Pojęcie deliktu administracyjnego w Polsce, Czechach i Słowacji [w:] G. Dobrowolski (red.), Rozważania o..., Katowice 2018, s. 110-131.

2017

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Koncepcja prawa leśnego, [w:] Ewa Katarzyna Czech (red.), Leśnictwo i prawo. Praktyka a nauka. Stan obecny i perspektywa zmian, Białystok 2017, Wydawca: Fundacja ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, s. 40-76.
 • Daria Danecka, „Wymiar sprawiedliwości” a „kontrola” sprawowana przez sądy administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego, [w:] Sądowa kontrola administracji publicznej. Doświadczenia, dylematy, perspektywy. pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2017, s. 107-119.
 • Daria Danecka, Dostęp do parków narodowych i krajobrazowych w Polsce, [w:] Právo na životné prostredie a nástroje jeho presadzovania, Trnava 2017, s. 46-56.

2016

 • Daria Danecka, Nauka prawa ochrony środowiska - rys historyczny, [w:] "Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce", pod red. A. Barczak, A. Ogonowskiej, Szczecin 2016 r., s. 95-108.

2015

 • Daria Danecka, Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2014 roku na regulacje odpowiedzialności administracyjnej, [w:] Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, pod red. J. Rotko, Wrocław 2015 r., s. 57-69.
 • Daria Danecka, Akty normatywne określane przez prawodawcę jako akty prawa miejscowego w prawie ochrony środowiska [w:] Swoiste źródła prawa, pod red. B. Dolnickiego, Katowice 2015, s. 7-28.
 • Daria Danecka, Sławomir Tkacz, O zasadach prawa, praworządności oraz państwie prawnym w dogmatyce administracyjnoprawnej [w:] Administracja publiczna – aktualne wyzwania, Katowice 2015 r., s. 55-77.
 • Daria Danecka, Dyskrecjonalność w dyskursie administracyjno-prawnym, czyli…? [w:] K. Ziemski, M. Jędrzejczak (red.), Dyskrecjonalność w prawie administracyjnym¸ Poznań 2015, s. 109-124.

2014

 • Daria Danecka, Działalność górnicza w świetle wybranych rozwiązań prawa ochrony środowiska, [w:] „Prawna regulacja geologii i górnictwa w Polsce, Czechach i na Słowacji. Wybrane zagadnienia”, pod red.: G. Dobrowolski, G. Radecki, Katowice, 2014 r., s. 57-72.
 • 9) Paweł Bała, Anna Chmielnicka, Paweł Chmielnicki, Daria Danecka, Joanna Kozińska, Katarzyna Kurzępa-Dedo, Piotr Ruczkowski, Aleksander Słysz, Przemysław Sporek, Piotr Stec, Igor Styn, Andrzej Szplit, Mariusz Załucki, Nabycie lokalu lub domu od dewelopera. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania, pod red. naukową Pawła Chmielnickiego, wyd. Difin, Warszawa 2014 r., s. 208-224. (rozdziały: 9.2 oraz 10.1).

2011

 • Daria Danecka, Kasjan Wiśniewski, „Łatwe i trudne przypadki” w koncepcji wykładni Jerzego Wróblewskiego [w:] T. Bekrycht, M. Zirk-Sadowski (red.), „Wpływ teorii Jerzego Wróblewskiego na współczesne prawoznawstwo”, Wydawnictwo: C. H. Beck, Warszawa 2011 r., s. 105-117.

2022

 • Daria Danecka, Komentarze z zakresu prawa ochrony środowiska w Polsce, i Czechach - system, podobieństwa i różnice, [w:]Milan Damohorský, Wojciech Radecki, Vojtěch Stejskal (red.), Právo životního prostžedí ve 3. Tisíciletí: výzvy, pžístupy, nástroje ISBN: 978-80-87488-49-2,s. 151-169.

Publikacje w czasopismach

2023

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Odpovědnost za trestné činy, přestupky a správní delikty podle polského práva o odpadech, „České právo životního prostředí" 2022, nr 4 (66), s. 10-30

2022

 • Daria Danecka, Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich. Skutki braku protokołów z oględzin oraz szacowania ostatecznego. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 6 lipca 2021 r., III CZP 48/20, Orzecznictwo Sądów Polskich 2022, nr 2, s. 30-37.
 • Daria Danecka, Glosa do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2020 r., sygn. II OSK 865/20, Prokuratura i Prawo 2022, nr 3, s.
 • Daria Danecka, Podstawa i przesłanki odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchem zakładu górniczego, Aura nr 2/2022, s. 26.
 • Daria Danecka, Szkody - bez protokołu nie ma odwołania, "Brać Łowiecka" nr 2/2022, s. 66-68.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Další organizační změny ve věcech životního prostředí, "České právo životního prostředí" nr 3/2021 (61), s. 126-132.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawo karne środowiska w Niemczech, w Austrii i w Polsce, Prokuratura i Prawo 2022, nr 7-8, s. 189-236.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prokuratura i Inspekcja Ochrony Środowiska w batalii o przyrodę środkami prawa karnego, Prokuratura w służbie Państwu i społeczeństwu. Wydanie specjalne, Prokuratura i Prawo 2022, s. 324-352.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Inspekcje ochrony środowiska w prawie polskim, czeskim i słowackim, Consilium Iuridicum, ISSN 2956-3232, Nr 1-2/2022, s. 104-132
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawo środowiska w Niemczech, Austrii i Polsce. Zarys koncepcji, Przedsiębiorstwo i Prawo, ISSN 2544-9958, Nr 14/2022, s. 45-85.

2021

 • Daria Danecka, Uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie wykroczeń określonych w "nowej" ustawie prawo wodne, Aura nr 1/2021, s. 26.
 • Daria Danecka, Zmiana trybu postępowania ws. szacowania szkód, „Brać Łowiecka” nr 3/2021, s. 76-78.
 • Daria Danecka, Postępowanie w sprawie szacowania szkód łowieckich jako postępowanie administracyjne, AURA nr 2/21, s. 26.
 • Daria Danecka, Odstrzał sanitarny zwierząt, „Brać Łowiecka” nr 4/2021, s. 76-78.
 • Daria Danecka, Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, Aura nr 3/2021, s. 26.
 • Daria Danecka, Szkody w ogrodzonych uprawach rolnych, „Brać Łowiecka” nr 5/2021, s. 70-71.
 • Daria Danecka, Czy zbieranie zrzutów jest legalne?, „Brać Łowiecka” nr 6/2021, s. 70-72.
 • Daria Danecka, Uśmiercanie zwierzęcia w celu skrócenia cierpień, „Brać Łowiecka” nr 7/2021, s. 68-69.
 • Daria Danecka, Jeszcze raz o szacowaniu w ogrodzonych uprawach, „Brać Łowiecka” nr 9/2021, s. 68-70
 • Daria Danecka, Zbieranie zrzutów poroża, AURA nr 9/21, s. 26.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Upublicznienie wyroku skazującego osobę prawną za przestępstwo przeciwko środowisku w prawie czeskim i słowackim, "Przedsiębiorstwo i Prawo" nr 12/2021, s. 37-57.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Przestępstwa przeciwko zwierzętom w prawie niemieckim, czeskim, słowackim i polskim, "Prokuratura i Prawo", nr 7-8/2021, s. 131-161.
 • Daria Danecka, Obowiązki po stwierdzeniu wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego, Aura nr 11/21, s. 26

2020

 • Daria Danecka, PLÁNOVANÁ PŘEMĚNA PŘESTUPKŮ NA SPRÁVNÍ DELIKTY V POLSKU, Acta Iuridica Olomucensia, 2020 | Vol. 15 | No. 2, No. 3, s. 47-63.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ústřední orgány ochrany přírody a životního prostředí v Polsku, ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2/2020, s. 58-70.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Právní odpovědnost podle polského zákona o vodách, ČESKÉ PRÁVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 1/2020, s. 11-27.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Zmiany w przepisach o ochronie drzew i krzewów w Czechach i w Polsce, Casus wiosna/lato, nr 96/97, s. 26-34..
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Udział organizacji w postępowaniach dotyczących ochrony drzew i krzewów w Czechach i w Polsce (cześć II), Casus, jesień/zima 2020, nr 98/99, s. 35-42.
 • Daria Danecka, Nowy plan UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, Aura nr 5/2020, s. 10-13.
 • Daria Danecka, Stacja demontażu pojazdu a pozwolenie zintegrowane, Aura nr 12/2020, s. 26.

2019

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Przedsiębiorca jako podmiot odpowiedzialności represyjnej w ochronie środowiska w prawie polskim, czeskim i słowackim, „Przedsiębiorstwo i Prawo”, nr 5/2019, s. 5-80.
 • Daria Danecka, Współdziałanie Inspekcji Ochrony Środowiska z innymi organami i służbami, Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, nr 1, 2019 r., s. 27-45.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawo do środowiska w świecie, Republice Czeskiej i w Polsce na kanwie trzytomowego dzieła Hany Müllerovej, „Przedsiebiorstwo i Prawo” nr 8, 2019 r., s. 58-122.

2018

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Odpowiedzialność za bezprawne usuwanie drzew i krzewów na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków, „Przegląd Sądowy”, 2018 r., nr 11-12, s. 19-34.

2017

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Zezwolenie to nie pozwolenie, "Rzeczpospolita" z dnia 3 października 2017, s. C7.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Nowa synteza słowackiej nauki prawa ochrony środowiska, Przegląd Prawa Publicznego 12/2017 r.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Współpraca polskich i czeskich prawników, Studia Prawnicze INP PAN, z. 4 (212) 2017, s. 155-172.

2016

 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, „Palestra” 3/2016, s. 136-141.
 • Daria Danecka, „Stare” parki narodowe w świetle ustawy z 16 kwietnia 2004 roku, „Aura” 3/2016, s. 3-5.
 • Daria Danecka, O pojęciu odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku, ”Ius Novum” 2016, vol. 10, nr 4, s. 297-315.

2015

 • Daria Danecka, Wilk czy pies – studium jednego przypadku, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2, Republika Czeska 2015, s. 159-166.
 • Daria Danecka, Utworzenie parku narodowego de lege lata, „Aura” nr 12/2015, s. 4-6.
 • Daria Danecka, Wybrane problemy funkcjonowania parków narodowych w Polsce¸ „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 3/2015, s. 127-151.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Czeskie przepisy o ochronie drzew i krzewów z perspektywy oczekiwanej nowelizacji przepisów polskich. Cześć I – Zagadnienia administracyjne, Casus nr 76/2015, s. 6-13.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Czeskie przepisy o ochronie drzew i krzewów z perspektywy oczekiwanej nowelizacji przepisów polskich. Część II – Zagadnienia odpowiedzialności prawnej, Casus nr 77/2015, s. 20-29.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, „Zasada zanieczyszczający płaci” w czeskim prawie ochrony środowiska w porównaniu z prawem polskim, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 1 (2015), s. 187-221.

2014

 • Daria Danecka, O odesłaniach pozatekstowych, ocenach i uznaniu w prawie administracyjnym, „Państwo i Prawo”, Warszawa, lipiec 2014 r., z. 7 (821), s. 32-48.
 • Daria Danecka, Prawne zasady ochrony środowiska w związku z gospodarowaniem jego geologicznymi zasobami (Polsko-czesko-słowacka konferencja naukowa, Kroczyce, 11-13 IX 2013), „Państwo i Prawo” Warszawa, czerwiec 2014 r., z. 6 (820), str. 109-111.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawna ochrona zwierząt w Republice Czeskiej w porównaniu z prawem polskim, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 3/2014; str. 131-163.
 • Daria Danecka, Ewa Olejarczyk, Profesor Wojciech Radecki Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Śląskiego, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 3/2014, str. 231-234.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Prawna ochrona zwierząt w Republice Czeskiej w porównaniu z prawem polskim, „Przegląd prawa ochrony środowiska”, nr 3/2014; str. 131-163.
 • Daria Danecka, Wojciech Radecki, Wilkopies. Konsekwencje prawne pewnego romansu. Glosa do decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 8 kwietnia 2014 r. – DZP-WG.6401.08.3.2014.JRO w sprawie zezwolenia na zabicie sześciu szczeniąt basiora i suki, „Prawo i Środowisko” nr 4(80), październik-grudzień 2014 r., s. 80-87.

2012

 • Daria Danecka, Konstytucyjny katalog źródeł prawa a źródła prawa ochrony środowiska (część I), Casus, 2012 r., nr 65, s. 15-24.
 • Daria Danecka Konstytucyjny katalog źródeł prawa a źródła prawa ochrony środowiska (część II), Casus, 2012 r., nr 66, s. 30-38.