Przejdź do

Rodo

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Kancelaria Prawna DARIA DANECKA z siedzibą przy ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław  (zwanym dalej: Kancelarią) danych osobowych Klientów, Kontrahentów, Współpracowników i ich pracowników (zwanym dalej: Podmiotem Danych) w związku z zawieranymi umowami na świadczenie usług. informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem danych jest Kancelaria Prawna DARIA DANECKA
Dane kontaktowe do Kancelarii:  ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław, kontakt@dariadanecka.pl, tel. +48 505 230 963

2. Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Podmiotu Danych są przetwarzane w celach:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (np. przyjmowanie zamówień, świadczenia usług, obsługi zleceń i wniosków, rozpatrywania reklamacji);
 • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań w interesie publicznym (np. wykonywanie zadań związanych z bezpieczeństwem i obronnością, przechowywanie dokumentacji podatkowej);
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami Klienta lub osób trzecich);
 • marketingowych, nie wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Kancelarię (np. marketing usług i produktów podmiotów  trzecich, marketing własny niebędący marketingiem bezpośrednim).

3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnymi przetwarzania danych są:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych oraz obowiązujące przepisy krajowe, w tym ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000  z późniejszymi zmianami);
 • zgoda – w sytuacjach gdy Kancelaria jest uprawniona lub zobowiązana do przetwarzania danych na podstawie wyraźnej zgody i wynika to z wcześniej powołanych aktów prawnych.

 

4. Prawnie usprawiedliwione interesy

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelaria lub przez stronę trzecią), Kancelaria informuje, że prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez administratora są:

 • marketing bezpośredni własnych produktów,
 • zabezpieczenie i dochodzenie swoich roszczeń oraz zabezpieczenie się i ochrona przed roszczeniami ze strony Podmiotu Danych.

 

5. Odbiorcy danych

Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, wymienioną w art. 4 pkt 9, Kancelaria informuje Podmiot Danych, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:

 • Podmiotowi Danych oraz osobom upoważnionym przez Podmiot Danych;
 • upoważnionym osobom zatrudnionym przez Kancelarię lub w podmiotach powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo;
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Kancelarii oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. realizacja marketingu przez firmy zewnętrzne, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
 • stronom trzecim – w przypadku zgody Podmiotu Danych na przekazanie danych (np. w razie przekazania danych w celach marketingowych, w razie sprawdzenia wiarygodności Podmiotu Danych przez  Biura Informacji Gospodarczej, w przypadku realizacji polecenia zapłaty) lub w przypadku korzystania przez Kancelaria z przysługujących praw (np. w razie cesji wierzytelności wraz z przekazaniem danych osobowych związanych z wierzytelnością);
 • organy publiczne, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.

 

6. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

Kancelaria nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Kancelaria będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku Kancelaria będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Podmiotowi Danych informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

 

7. Okresy przechowywania danych

Dane osobowe są przechowywane:

 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania Umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PMEDIA (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Kancelaria kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 

8. Prawa Podmiotu Danych związane z przetwarzaniem danych osobowych

Podmiotowi Danych przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Podmiot Danych posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.

W przypadku gdy Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody Podmiotu Danych, Podmiot Danych ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot Danych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Kancelaria informuje, że podanie następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia Umowy: imię, nazwisko, NIP, PESEL, miejsce zamieszkania, adres korespondencyjny, dane dotyczące sprawy, w której ma być świadczona pomoc prawna. Podanie innych danych, takich jak: numery telefonów kontaktowych, adresu poczty elektronicznej jest wymogiem umownym, ale nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji Umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne. Konsekwencją braku podania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Kancelarią umowy. Konsekwencją braku podania danych, które nie są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości wykorzystania tych danych dla celów związanych z realizacją umowy (tj. np. kontaktowanie się z Podmiotem Danych za pomocą tych danych w celu realizacji umowy).

 

10. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych

Kancelaria nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (np. profilowania), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies, innych narzędzi (np. pixeli konwersji, tag manager itp.) oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych np . czaty.

 

11.Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

 

Pełny tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdziecie Państwo na stronie:

https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276

Regulamin

I. DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin;

Kancelaria – Kancelaria Prawna DARIA DANECKA z siedzibą przy ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław, NIP: 637-218-05-04,

Serwis – strona internetowa pod adresem www.dariadanecka.pl której administratorem jest Kancelaria;

Klient – oznacza osobę, który korzysta ze Serwisu i na rzecz którego są lub mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną;

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

 1. Kancelaria świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi Elektroniczne: Usługa prawna, Formularz, Newsletter.
 2. Usługa prawna – polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych za pomocą środków porozumiewania się na odległość takich jak: poczta elektroniczna, telefon, komunikator internetowy.
  • Przed przystąpieniem do realizacji Usługi prawnej Klient wysyła poprzez Formularz zapytanie z prośba o wycenę usługi lub kontaktuje się w celu umówienia terminu porady prawnej przez telefon.
  • Po otrzymaniu przesłanego przez klienta Formularza, pracownik Kancelarii skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo celem ustalenia szczegółów Usługi prawnej, a następnie zostanie przesłana wiadomość na wskazany przez Klienta adres email z warunkami usługi oraz linkiem do dokonania płatności. W przypadku z góry ustalonej stawki za usługę, Klient od razu zostaje przekierowany do strony z płatnościami online.
  • Dokonanie zapłaty za Usługę prawną jest równoznaczne z zawarciem umowy na jej realizację na warunkach określonych w wiadomości email, o której mowa w pkt II.2.1.2.
  • Klient może dokonać płatności poprzez przelew bankowy lub płatność elektroniczną przez platformę DotPay.
  • W przypadku rezygnacji przez Klienta z realizacji Usługi prawnej z przyczyn niezależnych od Kancelarii, Klient ma prawo do zwrotu zapłaconej kwoty pomniejszonej o koszty i nakład pracy, które Kancelaria poniosła na przygotowanie do wyświadczenia Usługi prawnej.
  • Korzystanie z Formularza rozpoczyna się każdorazowo z chwilą wprowadzenia swoich danych. Złożenie zapytania o rezerwację terminu następuje po wypełnieniu danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres e-mail; a w przypadku osób prawnych nazwy, adresu siedziby, NIP, numer telefonu, adres e-mail) i kliknięciu na przycisk „Wyślij”. Usługa zostaje zakończona z chwilą kontaktu pracownika Kancelarii z Klientem celem uzgodnienia szczegółów Usługi prawnej.
  • Usługa Formularza rejestracji jest świadczona nieodpłatnie.
  • Newsletter – polega na przesyłaniu informacji o zmianach w prawie, usługach świadczonych przez Kancelarię, promocjach i ofertach specjalnych.
  • Klient może skorzystać z Newslettera poprzez zaznaczenie pola z prośbą o jego przesyłanie na wskazany adres e-mail.
  • Usługa Newsletter jest świadczona nieodpłatnie na podstawie umowy zawartej na czas nieokreślony.
  • Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newslettera poprzez wysłanie do Kancelarii oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania na adres e-mail kontakt@dariadanecka.pl lub w inny sposób wskazany w treści Newslettera.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria: a) urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; b) dostęp do poczty elektronicznej; c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Klient zobowiązany jest do:
 5. korzystania ze Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 6. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym,
 7. nie dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. REKLAMACJE

 1. Kancelaria ma obowiązek świadczenia usług w sposób należyty.
 2. Kancelaria jest odpowiedzialna względem Klienta, jeżeli usługa została wyświadczona w sposób wadliwy.
 3. Jeżeli Kancelaria wyświadczyła usługę w sposób wadliwy, Klient może złożyć reklamację w terminie 7 dni od niewykonania usługi lub wykonania jej w sposób wadliwy.
 4. Reklamacje są przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Kancelaria Prawna DARIA DANECKA z siedzibą przy ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław
 5. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana na adres do doręczeń wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę na wyświadczenie Usługi prawnej (dalej jako: Umowa), może w terminie 7 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna się od zapłaty przez Klienta, o której mowa w pkt II.2.1.3. Klient może odstąpić od Umowy przesyłają oświadczenie na adres mailowy kontakt@dariadanecka.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą, jeżeli jednak Kancelaria poczyniła już działania celem wyświadczenia usługi, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów z tym związanych.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Kancelarii dobrowolnie w ramach usług świadczonych drogę elektroniczną, jest Kancelaria.
 2. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię dostępne są na tej stronie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Kancelaria zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem opublikowania Serwisie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020.

Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Kancelaria Prawna DARIA DANECKA z siedzibą przy ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław, NIP: 637-218-05-04.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
  ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.