Przejdź do

Oferta

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie polskiego, europejskiego i międzynarodowego prawa ochrony środowiska, które w szczególności obejmuje: udzielanie ustnych porad i konsultacji, sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska, a także prowadzenie i organizacja szkoleń oraz wystąpień podczas konferencji. Możliwy jest również monitoring prawodawstwa, prowadzony wraz z analizą zmian.

Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz na indywidualne zlecenie lub w ramach stałej współpracy, stanowi jedną z podstawowych usług. Są one poparte autorytetem oraz tytułem naukowym. Z uwagi na to, że łączę działalność naukową z praktyką zawodową, staram się pracować kreatywnie, a co się z tym łączy, zaproponować najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Opinia ekspercka stanowi nie tylko źródło informacji na temat skomplikowanych kwestii prawnych, ale również stanowi zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami podjętych działań. Przygotowywane opinie i analizy prawne charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym oraz wnikliwą analizą możliwych rozwiązań. Mogą być one podstawą do egzekwowania swoich praw w ramach prowadzonych postępowań, ale również stać się dowodem, na którym można powołać się w toku kontroli dokonywanych przez organy administracyjne, bądź też stać się solidnym wsparciem w negocjacjach z kontrahentami.

Szkolenie

Odpowiedzialność za szkody łowieckie. Aspekty prawne postępowania w sprawie szacowania szkód łowieckich

Prowadzący: dr Daria Danecka

Problematyka szacowania szkód łowieckich, a w szczególności konieczność zastosowania skomplikowanej procedury postępowania administracyjnego, nadal sprawia problemy.

Celem warsztatów jest odpowiedź na pytania: kto powinien odpowiadać za szkody łowieckie, na jakiej podstawie prawnej, w jakim zakresie, w jakim trybie oraz kiedy może nastąpić otwarcie drogi sądowego postępowania cywilnego.

Ponadto w trakcie trwania warsztatów:

 • zostaną omówione procedury szacowania szkód łowieckich, uwzględniające zarówno przepisy ustawy Prawo łowieckie, jak również Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • zostaną omówione kwestie szacowania szkód łowieckich w ogrodzonych uprawach rolnych;
 • zostaną wskazane pouczenia, które powinny zostać dołączone do właściwych protokołów;
 • zostaną wskazane i omówione najczęstsze błędy popełniane zarówno na etapie postępowania w pierwszej instancji (przed dzierżawcą/zarządcą obwodu łowieckiego), jak również w instancji odwoławczej (przed nadleśniczym PGLLP/dyrektorem RDLP);
 • zostanie omówiona kwestia wyłączenia odpowiedzialności za szkody łowieckie;
 • zostanie omówiona problematyka postępowania w sprawie bezczynności dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz bezczynności zarządu województwa;
 • zostaną przedstawione i omówione wzory zgłoszeń szkód łowieckich.

Na koniec przewidziana jest również dyskusja.

Dostępne terminy:

10.05.2022 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00

14.06.2022 r. (wtorek) godz. 10:00-14:00

Koszt:

299 zł / osoba – dla podmiotów zwolnionych z płatności podatku VAT;

299 zł + 23% VAT = 367,77 zł / osoba – dla pozostałych podmiotów.

Zgłoszenie proszę przesłać na adres mailowy: kontakt@dariadanecka.plW wiadomości proszę wskazać dane do faktury oraz adres e-mail, na który zostanie przesłany link do warsztatów.

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający udział w warsztatach oraz dostęp do materiałów szkoleniowych.

Liczba oraz złożoność obowiązków nałożonych na podmioty korzystające ze środowiska budzą wiele wątpliwości, co powoduje, iż niezbędna staje się specjalistyczna wiedza prawnicza.

Ochrona zasobów środowiska, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom (w tym w szczególności pozwolenia emisyjne), poważne awarie, środki finansowo-prawne, odpowiedzialność w ochronie środowiska czy też organy administracji oraz instytucje ochrony środowiska to tylko niektóre z zagadnień podejmowanych w tym zakresie.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w szczególności w zakresie następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.2373 z późn. zm.);
 • akty unijne oraz międzynarodowe z tego zakresu.

Zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • ochroną powietrza;
 • ochroną powierzchni ziemi;
 • ochroną przed hałasem;
 • ochroną przed polami elektromagnetycznymi;
 • ograniczeniami sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska (w tym  problematyką obszarów ograniczonego użytkowania, stref przemysłowych);
 • pozwoleniami emisyjnymi (w tym pozwoleniami zintegrowanymi, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów)
 • poważnymi awariami;
 • opłatami za korzystanie ze środowiska;
 • administracyjne kary pieniężne;
 • opłatami emisyjnymi;
 • odpowiedzialnością w ochronie środowiska: cywilną, karną, administracyjną;
 •  oceną oddziaływania na środowisko;
 • udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
 • transgranicznym oddziaływaniem na środowisko

Wielokrotne nowelizacje ustaw z zakresu tzw. prawa odpadowego powodują konieczność ciągłego "dostosowywania" do przyjętych tam rozwiązań, co niejednokrotnie dostarcza wielu trudności, które często wynikają z błędnej wykładni przepisów prawa.

W tym zakresie zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • zezwoleniem na zbieranie odpadów i zezwoleniem na przetwarzanie odpadów;
 • ewidencją odpadów oraz sprawozdawczością w zakresie produktów, opakowań oraz gospodarki odpadami;
 • BDO (Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami);
 • szczególnymi zasadami gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów (PCB, odpady medyczne, komunalne osady ściekowe, odpady z wypadków, odpady metali, recykling statków);
 • obowiązkami wytwórców odpadów komunalnych;
 • gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez gminę;
 • międzynawowym przemieszczaniem odpadów;
 • gospodarowaniem odpadami wydobywczymi oraz niezanieczyszczoną glebą;
 • prowadzeniem obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
 • gospodarką opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;
 • recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne oraz  sporządza opinie prawne w szczególności w zakresie następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 10 lipca 2008 r., o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1972 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1792 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2020 r., poz. 1114 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1903 z późn. zm.)
 • akty wykonawcze wydane na podstawie powyższych ustaw
 • akty unijne oraz międzynarodowe z tego zakresu

Prawo wodne, a przede wszystkim polityka i zarządzanie zasobami wodnymi są przedmiotem ciągłych zmian, wprowadzanych nie tylko na forum UE, ale również polskiego ustawodawcę. Zasoby wodne poddawane są ciągłym działaniom zarówno przez czynniki antropogeniczne, jak i naturalne związane ze zmianami klimatu.

W zakresie ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) podejmuję następujące kwestie:

 • korzystania i ochrona wód;
 • uprawnienia i obowiązki Wód Polskich;
 • zgody wodnoprawne, w tym: – pozwolenia wodnoprawne, – zgłoszenia wodnoprawne oraz – oceny wodnoprawne;
 • opłaty za usługi wodne, opłaty podwyższone, opłata legalizacyjna, opłata roczna;
 • zarządzanie wodami;
 • budownictwo wodne i melioracje wodne;
 • zarządzanie ryzykiem przeciwpowodziowym i przeciwdziałanie skutkom suszy;
 • odpowiedzialności za szkody;
 • komunalnych osadów ściekowych

W zakresie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.) podejmuję kwestie:

 • zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in. obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, obowiązków dostawcy ścieków przemysłowych;
 • zasad udzielania zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz uchwalania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 • odpowiedzialności karnej i administracyjnej.

Kancelaria świadczy doradztwo prawne w szczególności w zakresie następujących aktów prawnych:

 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.);
 • akty wykonawcze wydane na podstawie powyższych ustaw;
 • akty unijne oraz międzynarodowe z tego zakresu.

Ustawa Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.), była wielokrotnie nowelizowana. Zrozumienie przepisów zamieszczonych w tym akcie, często nie jest możliwe bez pogłębionej analizy prawnej.

W zakresie ustawy Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1683 z późn. zm.), zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • aspektami prawnymi szacowania szkód łowieckich;
 • zasadami gospodarki łowieckiej,
 • z podziałem na obwody łowieckie,
 • z działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa,
 • z wykonywaniem polowania,
 • działalnością Polskiego Związku Łowieckiego,
 • odpowiedzialnością dyscyplinarną członków PZŁ,
 • zadaniami Państwowej Straży Łowieckiej,
 • przepisami karnymi typizującymi zarówno wykroczenia, jak i przestępstwa.

Ustawa o ochronnie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.) została uchwalona 3 lutego 1995 r. Ciągły rozwój gospodarczy powoduje konieczność dostosowywania przepisów prawa do zmieniającej się rzeczywistości. Odnoszę wrażenie, że ustawa ta w obecnym kształcie nie zawsze jest w stanie sprostać wymaganiom, które narzuca ciągłu rozwój gospodarczy.

W zakresie objętym ustawą z dnia 3 lutego 1995 r., o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 2021 r., poz. 1326 z późn. zm.) zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • prawną ochroną gruntów rolnych i leśnych;
 • wyłączaniem gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej, w tym problematyka decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji, należności i opłaty roczne związane z tym wyłączeniem;
 • rekultywacją i zagospodarowaniem gruntów

Ustawa o ochronie przyrody była wielokrotnie nowelizowana, co powoduje konieczność ciągłego analizowania obowiązujących norm i dostosowywania ich do przyjmowanych rozwiązań. Problematyka usuwania drzew i krzewów budzi wiele wątpliwości interpretacyjnych.

W zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2021 r., poz. 1098 z późn. zm.) zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • prawną ochrona drzew i krzewów,
 • prawną ochroną  form ochrony przyrody,
 • kompetencjami i rolą organów ochrony przyrody,
 • gospodarowaniem zasobami i składniki przyrody,
 • odpowiedzialnością karną za przestępstwa i wykroczenia określone w ustawie.

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm.) jest ustawą proceduralną, jednakże wymaga wykorzystania wiedzy z zakresu prawa materialnego.

W zakresie objętym ustawą z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm.) zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • problematyką zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów prawa;
 • przeprowadzeniem kontroli;
 • współdziałaniem w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 • “ściganiem” przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach szczególnych, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia;
 • czynnościami podejmowanymi w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku;
 • Ekoinfonetem;
 • odpowiedzialnością karną i administracyjną.

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, problematyka penalna w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska w tym “ściganie” przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku jako zadanie Inspekcji Ochrony Środowiska oraz kwestia współdziałania organów w trakcie wykonywania określonych czynności wywołuje wiele wątpliwości, których wyjaśnienie jest przedmiotem działalności Kancelarii.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 20 lipca 1991 r., o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2021 r., poz. 1070 z późn. zm) oraz akty wykonawcze wydane do tych przepisów.

Kancelaria stale monitoruje zmiany w prawie geologicznym i górniczym. Nowelizacja, która weszła w życie 25 marca 2020 roku umożliwiła prowadzenie niezakończonych przed końcem 2014 r. postępowań koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin na obowiązujących wówczas zasadach.

Ruch zakładu górniczego, jak również jego likwidacja, podziemne składowanie odpadów czy też podziemne składowanie dwutlenku węgla może  wywołać rozmaite problemy, niejednokrotnie związane z błędną wykładnią przepisów prawa.

Kancelaria prowadzi również doradztwo w zakresie koncesjonowania, opłat, oraz odpowiedzialności prawnej.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420 z późn. zm) oraz akty wykonawcze wydane do tych przepisów.

Według raportu “Global Risks Report“ z 2020 r., wydawanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) na szczycie listy najniebezpieczniejszych zagrożeń znalazły się zagrożenia bezpośrednio związane ze stanem środowiska naturalnego i klimatu. Konieczne zatem staje się podjęcie działań zmierzających do eliminacji bądź minimalizacji szkód z tym związanych. Co więcej NIK stwierdził, że historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi określane również jako tzw. "bomby ekologiczne" wciąż mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Zagadnienia związane z działaniami zapobiegawczymi (przed wystąpieniem szkody, w razie wystąpienie zagrożenia) i naprawczymi (po powstaniu szkody) prowadzonymi przez podmioty korzystające ze środowiska, jak również kwestia ewentualnej sankcji za zaniechanie działań zapobiegawczych lub naprawczych oraz za naruszenie obowiązków informacyjnych są objęte zakresem usług prowadzonych przez Kancelarię.

Podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r., o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2187 z późn. zm) oraz akty wykonawcze wydane do tych przepisów.

Ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r., (Dz.U. 2022 r., poz. 672 z późn. zm.) Ustawa określa: 1) zasady zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w powiązaniu z innymi elementami środowiska i z gospodarką narodową; 2) zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów: a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz. Urz. UE L 347 z 30.12.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2173/2005", b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, str. 23), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 995/2010". (art. 1)

Zajmujemy się problematyką:

 • gospodarki leśnej
 • lasów ochronnych
 • planów urządzenia lasu
 • zasad udostępniania lasów
 • administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za delikty określone w ustawie o lasach

Prawo rybackie w znaczeniu przedmiotowym jako zbiór przepisów odnoszących się do rybactwa nie jest odrębną gałęzią prawa, lecz funkcjonuje w ramach części szczególnej prawa (ochrony) środowiska

W zakresie objętym ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r., o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 2168 z późn. zm.) zajmuję się między innymi kwestiami związanymi z:

 • działaniami wymagającymi zezwoleń;
 • zezwoleniami na wprowadzenie ryb gatunku obcego;
 • uprawnieniami do rybactwa;
 • gospodarką rybacką;
 • amatorskim połowem ryb;
 • postanowieniami ochronnymi;
 • ustanawianiem i znoszeniem obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i obrębów chronionych;
 • Strażami Rybackimi;
 • odpowiedzialnością prawną.