Przejdź do

Wirtualna kancelaria

Sporządzanie opinii prawnych oraz ekspertyz na indywidualne zlecenie lub w ramach stałej współpracy, stanowi jedną z podstawowych usług. Są one poparte autorytetem oraz tytułem naukowym. Z uwagi na to, że łączę działalność naukową z praktyką zawodową, staram się pracować kreatywnie, a co się z tym łączy, zaproponować najbardziej innowacyjne rozwiązania.

Opinia ekspercka stanowi nie tylko źródło informacji na temat skomplikowanych kwestii prawnych, ale również stanowi zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami podjętych działań. Przygotowywane opinie i analizy prawne charakteryzują się najwyższym poziomem merytorycznym oraz wnikliwą analizą możliwych rozwiązań. Mogą być one podstawą do egzekwowania swoich praw w ramach prowadzonych postępowań, ale również stać się dowodem, na który można powołać się w toku kontroli dokonywanych przez organy administracyjne, bądź też stać się solidnym wsparciem w negocjacjach z kontrahentami.

  Plik (najlepiej spakowane zipem).

  Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane dla celów umówienia wizyty zgodnie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Prawna DARIA DANECKA ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław, NIP: 637-218-05-04.

  ZASADY KORZYSTANIA Z OPINII I EKSPERTYZ

  1. Strony (Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca) zobowiązują się do przestrzegania zasad wzajemnej lojalności.
  2. Wszelkie zlecenia wykonywane są przy zachowaniu poufności.
  3. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie skontaktuję się z Państwem.
  4. Zamówienie opinii na życzenie Zlecającego może odbywać się osobiście, w drodze korespondencji mailowej lub w inny sposób, który Strony uznały za właściwy i dopuszczalny.
  5. Honorarium będzie obliczane wg wynagrodzenia ryczałtowego lub stawek godzinowych, a jego wysokość zostanie ustalona indywidualnie z Klientem, niezwłocznie po otrzymaniu pełnej dokumentacji, która ma stanowić przedmiot opinii.
  6. Strony ustalają przedmiot i zakres opinii, termin jej sporządzenia,
   a także należne honorarium. Następnie Klient otrzyma projekt umowy, który zaakceptuje. Po jej podpisaniu nastąpi przygotowanie opinii. Jeżeli sporządzenie opinii/ekspertyzy następuje w ramach stałej współpracy sporządzenie umowy nie jest warunkiem koniecznym.

  Jeżeli masz pytania zadzwoń: 505 230 963

  Organizuję oraz prowadzę szkolenia z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Zakres ten został wskazany w zakładce “Oferta”.

  Szkolenia nie tylko umożliwiają poznanie najnowszych regulacji prawnych oraz przedstawiają zmiany zachodzące w przepisach prawnych, ale przede wszystkim wskazują możliwe interpretacje budzących wątpliwości przepisów. W trakcie szkoleń prezentowane są także możliwości praktycznego zastosowania przepisów w praktyce. Udział w szkoleniach podnosi kwalifikacje i rozwija praktyczne umiejętności.

  Istnieje możliwość dostosowania zakresu szkolenia (w tym szczegółowości tematyki)  do potrzeb jego uczestników.

  SZKOLENIE MOŻE ZOSTAĆ ZREALIZOWANE ZARÓWNO W FORMIE STACJOMARNEJ, JAK RÓWNIEŻ ON-LINE (TZW. WEBINARIUM).

   Plik (najlepiej spakowane zipem).

   Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe przekazane w formularzu będą przetwarzane dla celów umówienia wizyty zgodnie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Kancelaria Prawna DARIA DANECKA ul. Legnicka 49D/7E, 54-203 Wrocław, NIP: 637-218-05-04.

   ZASADY KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ

   1. Strony (Zleceniodawca oraz Zleceniobiorca) zobowiązują się do przestrzegania zasad wzajemnej lojalności.
   2. Zamówienie szkolenia następuje poprzez formularz. Po wypełnieniu formularza niezwłocznie skontaktuję się z Państwem.
   3. Strony ustalają przedmiot szkolenia, jego zakres, miejsce, termin oraz honorarium za jego przeprowadzenie.
   4. Szkolenie może zostać zrealizowane w formie stacjonarnej (bez pośrednictwa Internetu), jak również on-line, w formie tzw. webinarium.
   5. Po zamówieniu szkolenia Klient otrzyma program szkolenia, który podlegać będzie akceptacji.

   Jeżeli masz pytania zadzwoń: 505 230 963