Przejdź do

Blog

Niniejsze pismo stanowi odpowiedź na okólnik Łowczego Krajowego nr 4/2022. Nie mogłam bezkrytycznie podejść do tego pisma. W dniu 7 czerwca 2022 w Aktualnościach na głównej stronie internetowej Polskiego Związku Łowieckiego (#PZŁ) opublikowano okólnik Łowczego Krajowego nr 4/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r., w którym odwołano

 

W praktyce szacowania szkód pojawił się problem, czy w przypadku ustalania odszkodowania przy szacowaniu ostatecznym szkody w uprawach wymagających zaorania stosuje się pomniejszenia, o których mowa w § 3 ust. 19 rozporządzenia ministra środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r., w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach

 

Analiza tej problematyki powinna zostać przeprowadzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, (Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm., dalej skrót: p.o.ś.) oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, (Dz.U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm., dalej skrót:

 

Zasady szacowania szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie reguluje Prawo łowieckie[1] oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy. Celem tego tekstu nie jest szczegółowe omówienie procedury szacowania ostatecznego, lecz zwrócenie uwagi na administracyjny tryb tego postępowania. Szacowanie szkód łowieckich przed dniem 1 kwietnia 2018 r. Przed wejściem

 

Zmiany w prawie, jakie zostały wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych spowodowały swoisty „chaos”. Ani organy administracji publicznej, ani policja nie zostały wystarczająco przeszkolone w zakresie stosowania tych regulacji. W obliczu pandemii obserwuję procedury tych organów,

 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 października 2020 r., projektodawca założył wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. Z punktu widzenia omawianego tematu, najistotniejsze

 

Odpad a produkt uboczny

01 lip 2020 6:00 am

W poprzednim poście Pojęcie “odpadów” jako element kluczowy z punktu widzenia reżimu prawnego sygnalizowałam, że definicja odpadu sformułowana w art. 3 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (dalej: u.o.), nie zawsze pozwala jednoznacznie ustalić co jest odpadem. Uznanie, że dany przedmiot lub substancja jest

 

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym, zwanej w skrócie GOZ, ma swoje źródło w koncepcji zrównoważonego rozwoju, która od konferencji z Rio w 1992 r. traktowana jest jako zasada prawa ochrony środowiska. W komunikacie Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program “zero odpadów dla Europy” wydanym 25 września 2014 r.,

 

Przyjęcie określonego rozumienia poszczególnych zwrotów w prawie ma decydujące znaczenie przy określaniu takich kwestii, jak znalezienie właściwego aktu prawnego w danej sprawie, a co za tym idzie wyznaczeniu uprawnień oraz obowiązków podmiotów prawa, a także odpowiedzialności za niezgodne z tymi przepisami postępowanie. Ustalenie znaczenia

 

Niektóre “zabiegi legislacyjne” ustawodawcy mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia fundamentalnych zasad prawa. Jednym z nich jest zjawisko konwersji, które najpierw opisałam w rozprawie doktorskiej, a następnie stało się ono przedmiotem monografii, zatytułowanej “Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim”,