Przejdź do

#konstytucja

Zmiany w prawie, jakie zostały wprowadzone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych spowodowały swoisty „chaos”. Ani organy administracji publicznej, ani policja nie zostały wystarczająco przeszkolone w zakresie stosowania tych regulacji. W obliczu pandemii obserwuję procedury tych organów,

 

Niektóre “zabiegi legislacyjne” ustawodawcy mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia fundamentalnych zasad prawa. Jednym z nich jest zjawisko konwersji, które najpierw opisałam w rozprawie doktorskiej, a następnie stało się ono przedmiotem monografii, zatytułowanej “Konwersja odpowiedzialności karnej w administracyjną w prawie polskim”,

 

Prawo do środowiska w Polsce

17 maj 2020 6:00 pm

Zacząć należy od tego, że prawo ochrony środowiska czy też prawo środowiska (w literaturze polskiej coraz częściej wskazuje się, że „prawo ochrony środowiska” powinno być zastąpione „prawem środowiska”; zob. zwłaszcza B. Rakoczy, Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis, „Comparative Law Review”,