Przejdź do

Prawo do środowiska w Polsce

Daria Danecka 17 maj 2020

Zacząć należy od tego, że prawo ochrony środowiska czy też prawo środowiska (w literaturze polskiej coraz częściej wskazuje się, że „prawo ochrony środowiska” powinno być zastąpione „prawem środowiska”; zob. zwłaszcza B. Rakoczy, Environmental Law or Environmental Protection Law? A Comparative Legal Analysis, „Comparative Law Review”, Toruń 2013, No 15.) może być rozumiane jako:

  • system regulacji prawnych, których przedmiotem jest ochrona (lub szerzej zarządzanie) środowiska i jego komponentów;
  • prawo (człowieka, obywatela, jednostki) do środowiska o odpowiedniej jakości.

Właśnie to drugie rozumienie stanowi jedno z podstawowych zagadnień prawnej ochrony środowiska. Chodzi o relacje pomiędzy środowiskiem a prawami człowieka, do których zaliczam prawo człowieka do środowiska. Część autorów nie traktuje tego prawa jako jednego z praw, które przysługują człowiekowi.

Wpis ten dotyczyć będzie polskich koncepcji prawa do środowiska przedstawionych na tle Konstytucji z 1952 r. znowelizowanej w 1976 r., kiedy do jej tekstu wprowadzono obywatelskie prawo do korzystania z wartości środowiska naturalnego, prób praktycznego wdrażania tego prawa, aż do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., która tego prawa nie przyjęła, z oraz konsekwencjami takiego rozstrzygnięcia ustrojodawcy.

Polska była pierwszym europejskim krajem, w którym zakotwiczono prawo człowieka do środowiska. Art. 71 Konstytucji PRL z 1952 r., po nowelizacji z 1976 r. brzmiał:

art 71 Konstytucji PRL

Przepis ten wprowadzono, aby wyjść naprzeciw ogólnoświatowej tendencji ujmowania ochrony i kształtowania środowiska nie tylko od strony obowiązków państwa i obywateli, ale również od strony praw podmiotowych obywateli (. J. Sommer, Prawo do środowiska w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej [w:] J. Sommer (red.), Prawo człowieka do środowiska naturalnego, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź 1987 r., s. 53.)

Polski ustrojodawca zrezygnował z zamieszczania prawa do środowiska w nowej Konstytucji RP z 1997 r. ograniczając się do ustanowienia kilku przepisów nawiązujących do ochrony środowiska, do których zaliczyć można:

art. 5, zgodnie z treścią którego: Rzeczpospolita Polska strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju;

art. 31 ust. 3 wskazujący, że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw;

art. 68 ust. 4 zakłada, że władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska;

art. 74 (najistotniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska), w którym przewidziano, że:

  1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
  2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
  3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
  4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

oraz

art. 86, zgodnie z którym, każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

Zdaniem Wojciecha Radeckiego przepisy art. 5, 68 ust. 4 oraz art. 74 ust. 1, 2 i 4 Konstytucji RP koncentrują się na obowiązkach władz publicznych wobec ochrony środowiska. Jedynie wyrażone w art. 74 ust. 3 Konstytucji RP prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska zostało ujęte w formie prawa podmiotowego (zob. W. Radecki, Ochrona walorów turystycznych w prawie polskim, Warszawa 2011, s. 77).

Ryszard Paczuski wskazał, że poważną luką prawną jest nieuwzględnienie prawa podmiotowego obywatela do korzystania z wartości środowiska. (zob. R. Paczuski, Ochrona środowiska. Zarys wykładu, Bydgoszcz 2008 r., s. 120)

 

W doktrynie prawa wskazuje się, że prawo do środowiska można wyinterpretować z przepisów Konstytucji, przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska , kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Nieuwzględnienie podmiotowego prawa do środowiska w Konstytucji RP należy uznać za błąd prawodawcy polskiego. We Francji. Belgii, Finlandii, Hiszpanii, Portugalii i Republice Czeskiej prawo do środowiska znajduje się w ustawach zasadniczych tych krajów oraz umożliwia bezpośrednie powołanie się na to prawo, czego z pewnością brakuje w polskim porządku prawnym.

Przyjmując, że środowisko jest dobrem wspólnym, uzasadniony jest postulat ustanowienia instrumentu prawnego, który umożliwiłby jednostce ochronę szeroko pojętego interesu prawnego. (D. Danecka, W. Radecki, Prawo do środowiska w świecie, Republice Czeskiej i w Polsce na kanwie trzytomowego dzieła Hany Müllerovej. 119.)

dr Daria Danecka